KONTAKT KĄPIELISKO LEŚNE

REKLAMA NA KĄPIELISKU LEŚNYM: biuro@kapieliskolesne.pl

Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia 679/2016 Rodo informuję, że:

  • Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach realizacji usług hotelowych jest firma SAB Krzysztof Malinowski, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice, NIP:969-088-12-23.
  • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem 679/2016 Rodo, jak i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 roku, poz. 1000) przez SAB Krzysztof Malinowski, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice, NIP:969-088-12-23 w celach realizacji zadań i usług określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  • Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do SAB Krzysztof Malinowski, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice, NIP:969-088-12-23.
  • Adres korenspondencyjny: Firma SAB, ul. Jana Śliwki 33, 44-102 Gliwice, NIP: 969-088-12-23