KONTAKT KĄPIELISKO LEŚNE

REKLAMA NA KĄPIELISKU LEŚNYM: biuro@kapieliskolesne.pl

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

  • Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach realizacji usług jest SAB Krzysztof Malinowski , NIP: 969-088-12-23, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice.
  • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 922) przez SAB Krzysztof Malinowski , NIP: 969-088-12-23, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice w celach realizacji zadań i usług określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  • Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do SAB Krzysztof Malinowski , NIP: 969-088-12-23, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice.
  • Adres korenspondencyjny: Firma SAB, ul. Jana Śliwki 33, 44-102 Gliwice, NIP: 969-088-12-23