REGULAMIN DARMOWYCH KART WSTĘPU

§1 WYSTAWCA KARTY
1. Wystawcą karty uprawniającej do bezpłatnego wejścia na kąpielisko Leśne w Gliwicach jest firma SAB Krzysztof Malinowski z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wolności 22.

§2 WYSTAWIENIE KARTY
1. Wystawienie karty VIP następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.kapieliskolesne.pl/karta.html (jednocześnie wyrażając zgodnę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych lub promocyjnych). Wydanie karty jest nie odpłatne.
2. Darmowa karta wstępu przysługuje pracownikom firm: F.H. MASZ Dariusz Malinowski, SABA K.i.D.Malinowscy, SAB Krzysztof Malinowski, PIEK-MASZ K.i.R. Malinowscy, MALCORP Łukasz Malinowski oraz KMM INVESTMENTS SP.Z.O.O.
3. Karty zamówione do 20.06 zostaną wygenerowane dnia 23.06.
4. Karty zamówione w późniejszym okresie będą generowane w każdy piątek do ostatniego dnia lipca.
5. Informacja o możliwości odbioru karty, zostanie przesłana drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail.
Odbiór kart: recepcja Hotel Malinowski Business, ul. Portowa 4, 44-102 Gliwice.

§ 3 UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ
1. Posiadacz karty rabatowej ma prawo do bezpłatnego wejścia na baseny kąpieliska Leśnego w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 137 w biletowanym sezonie.
2. Karta VIP jest kartą imienną z własnym numerem identyfikacyjnym.
3. Karta VIP nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
4. Na jedną kartę bezpłatnie może wejść do 2 osób towarzyszących posiadaczowi karty.

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowywch przez firmę SAB Krzysztof Malinowski w celu prawidłowej realizacji programu karty VIP oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997roku „o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach realizacji usług jest SAB Krzysztof Malinowski , NIP: 969-088-12-23, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice.
3.Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku, poz. 922) przez SAB Krzysztof Malinowski , NIP: 969-088-12-23, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice w celach realizacji zadań i usług określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
5.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do SAB Krzysztof Malinowski , NIP: 969-088-12-23, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice.

§ 5 TERMIN WAŻNOŚCI KARTY VIP
1. Karta darmowego wstępu utrzymuje ważność do końca sezonu, w którym została wydana.
2. Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu, przede wszystkim przez osoby trzecie.
3) W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty VIP zostanie wydany bezpłatny duplikat na życzenie Klienta.
4) Wystawca karty VIP ma prawo do zakończenia programu karty VIP w każdym czasie bez podania przyczyn po e-mailowym poinformowaniu Klientów z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie firmy przy ulicy Jana Śliwki 33 i na stronie internetowej www.kapieliskolesne.pl
2. Firma SAB Krzysztof Malinowski zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
3. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego użycia karty.

Gliwice, obowiązuje od 01 czerwca 2017 roku.